OUR MODELS

VELOUR

$1,468,000+

SUNFOLIA

$1,705,000+

THIA

$1,750,000+

JOELENE

$2,166,000+

ORENDA

$2,249,000+

PARAGON

$2,219,000+

ELYSIUM

$2,355,000+